vmce header 800

vmce header 480

Algemene bestuursleden

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) zoekt algemene bestuursleden.

De Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) behartigt de belangen van mensen met constitutioneel eczeem in Nederland door het geven van voorlichting, het organiseren van lotgenotencontact en het doen van belangenbehartiging. De vereniging telt circa 1700 leden.

Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris, kent het bestuur van de VMCE algemene bestuursleden. In gezamenlijkheid en in overleg wordt afgesproken welke taken algemene bestuursleden op zich nemen.

De taken van een algemeen bestuurslid:

  • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen (ca. 10x per jaar) en de Algemene Ledenvergadering (1x per jaar) in Nijkerk;
  • Mede bepalen van het beleid van de VMCE;
  • Initiëren en coördineren van activiteiten welke door professionals en vrijwilligers worden uitgevoerd.

 Profiel van een algemeen bestuurslid:

  • Heeft zelf eczeem en/of een kind en/of partner met eczeem;
  • Is inspirerend, motiverend, sociaal vaardig en integer;
  • Heeft affiniteit met patiëntenorganisaties.

De VMCE is een professioneel werkende vereniging die opkomt voor de belangen van mensen met constitutioneel eczeem. De VMCE wordt ondersteund door een facilitair bureau in Nijkerk. De bestuurscultuur van de VMCE is informeel en geeft ruimte aan persoonlijke inbreng. Bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering voor een termijn van drie jaar, welke hernieuwd kan worden.

Bestuursleden van de VMCE ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten, een vergoeding voor het gebruik van e-mail en internet, en krijgen hun lidmaatschap van de VMCE vergoed (dit geldt voor alle vrijwilligers). Alle vrijwilligers zijn verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens hun vrijwilligerswerk.

Vergaderfrequentie:

Het bestuur vergadert in eenmaal per maand in Nijkerk en heeft een voorjaarsvergadering voor haar leden. Daarnaast vindt overleg plaatst via telefoon of email.

Tijdsbeslag:

De functie neemt gemiddeld vier uur week in beslag.

Nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter via het bureau van de VMCE.