vmce header 800

vmce header 480

De Vereniging

ANBI-gegevens

Vanwege nieuwe regelgeving is een zogenoemde Algemeen Nut Beogende Instelling per 1 januari 2014 verplicht een aantal gegevens via internet te publiceren.

De VMCE is officieel aangemerkt als een ANBI waardoor giften aan de VMCE fiscaal aftrekbaar zijn. Hieronder geeft de VMCE de door de overheid verplichte informatie weer. ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken.

Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is de "Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem", afgekort VMCE, statutair gevestigd aan de Stationsweg 6b te Nijkerk

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van de VMCE is: 813964568. Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 40656565.

Contactgegevens

Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE)
Stationsweg 6b, 3862 CG, NIjkerk
Postbus 26, 3860 AA, Nijkerk
033-2471044
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling

De statutaire doelstelling van de VMCE is de volgende:

Doel
a) het bevorderen van het welzijn van hen die lijden aan constitutioneel eczeem, in het bijzonder haar eigen leden, en het bevorderen en ontwikkelen van activiteiten die dit welzijn kunnen bevorderen;
b) het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van constitutioneel eczeem, de oorzaken en de behandeling daarvan, en alles wat daarmee in de ruimste zin des woords verband houdt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) het geven van algemene voorlichting aan leden betreffende hun aandoening;
b) het leggen, bevorderen en instandhouden van onderlinge contacten tussen patiënten en familieleden van patiënten, door het organiseren van regionale gespreksgroepen en zo mogelijk landelijke bijeenkomsten;
c) het opkomen voor gezamenlijke belangen en het verwerven van inspraak en medezeggenschap in instellingen die voor de belangen van haar leden relevant zijn en het onderhouden van contacten met andere patiëntenverenigingen, daarmee ervaringen uit te wisselen en gezamenlijke belangen te behartigen;
d) het geven van informatie aan medici en paramedici, om daardoor meer aandacht te krijgen voor constitutioneel eczeem en het wetenschappelijk onderzoek daarnaar in alle opzichten te stimuleren.
e) het geven van voorlichting aan het grote publiek ten einde de maatschappelijke acceptatie van de symptomen en begrip voor patiënten te vergroten; en voorts alle wettige middelen welke de vereniging voor de vervulling van haar doel ten dienste staan.

Het beleidsplan

Het beleidsplan 2014 is hier te vinden.

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

Het bestuur is per 6 mei 2017 als volgt samengesteld:

  • Willem Kouwenhoven, voorzitter ad interim
  • Fred Zalm, secretaris
  • Hans Roodenburg, penningmeester
  • Tamara Klaassen, algemeen bestuurslid
  • Dirk van der Veen, algemeen bestuurslid

Het bestuur is bereikbaar via het secretariaat op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Het beloningsbeleid

Bestuurders, als ook de vrijwilligers van de VMCE, zijn onbezoldigd en ontvangen dus geen beloning en ook geen standaard onkostenvergoeding. Ze hebben wel recht - conform het declaratieprotocol van de VMCE - op vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten (waaronder reis- en telefoonkosten).

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag 2016 is hier te vinden.

Financiële verantwoording

De uitvoering van de boekhouding en het opstellen van de jaarrekening is uitbesteed aan accountskantoor Léon van Dun.

De jaarrekening en de toelichting hierop worden elk jaar goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de VMCE. Een overzicht van de financiële gegevens van de VMCE over 2016 is hier te vinden.

Overig

De VMCE heeft een klachtenregeling en twee gedragscodes. Deze zijn hier te vinden.

Klachten en gedragscodes

De VMCE wil een vereniging zijn waar iedereen welkom is en waarbij de gedragsregels duidelijk en transparant zijn. Daarbij doen we onze uiterste best om onze leden en klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Vandaar dat de VMCE een drietal documenten heeft opgesteld, telkens met links naar de documenten:

Daarbij gelden voor leden en donateurs de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Mocht u naar aanleiding van de diensten van of de bejegening door de VMCE een klacht in willen dienen (zie ook de regeling), dan kan dat:

  • Schriftelijk: VMCE, Postbus 26, 3860 AA  Nijkerk
  • Telefonisch: 033-2471044, op werkdagen van 9 tot 17 uur.
  • Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De VMCE zal zorgdragen voor een voorspoedige en adequate afwikkeling van de klachten.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij het kantoor of de ledenadministratie van de VMCE.

Belangenbehartiging

De VMCE wordt vaak via de e-mail, ook per post, geconfronteerd met problemen rondom de kwaliteit van de zorg en vergoeding van geneesmiddelen en hulpmiddelen. Het is mogelijk - zeker voor leden - om de VMCE hierbij om hulp te vragen. Dat kunt u doen via de Hulplijn van de VMCE.

Daarnaast kan elk lid van de VMCE een beroep doen op het Juridisch Steunpunt van Ider(in) omdat wij daar lid van zijn.

Voor zaken aangaande werk, verzekeringen en uitkeringen verwijzen we graag naar de ZorgWijzer. ZIj hebben hiervoor de expertise in huis.

VMCE staat voor een beter leven met eczeem

De VMCE behartigt de belangen van mensen met constitutioneel eczeem, faciliteert lotgenotencontact en geeft voorlichting en informatie over constitutioneel eczeem.

Lees meer...

Algemene Ledenvergadering

Eenmaal per jaar organiseert de VMCE een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is de 'baas' van de VMCE en beoordeelt het beleid en de verslagen van het bestuur. Alle leden van de VMCE hebben toegang tot de ALV en worden hiervoor per brief uitgenodigd.

Behalve het officiële gedeelte van de ALV, zoals het goedkeuren van jaarplannen en -verslagen en het doen van bestuursbenoemingen, organiseert de VMCE ook altijd een informatief gedeelte met gerenommeerde sprekers. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld de onderwerpen 'Protopic & Elidel', 'Omgaan met stress', 'Workshop Weerbaarheid' en 'Voedsel(allergie) en eczeem' aan de orde geweest. Op de ledenpagina zijn de handouts een aantal van de lezingen beschikbaar.

Daarnaast is er op de ALV ruim gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten, zowel voor ouders van kinderen, als voor volwassenen met eczeem.